Sten Nadolny

Nadolny
© Renate von Mangoldt (1989)